Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1. Základní ustanovení

 1.1   Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí na závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.novaservis.cz  

 1.2   Provozovatelem internetového obchodu je společnost NOVASERVIS spol. s r.o., se sídlem Brno, Merhautova 208, PSČ 613 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn.  C 71359, IČ: 29288690, která vystupuje v postavení prodávajícího.

 1.3   Tyto obchodní podmínky se použijí pouze v případě, kdy kupujícím je spotřebitel.

 1.4   Kontaktní údaje prodávajícího jsou dostupné na uvedených webových stránkách v sekci KONTAKT.

 1.5   V případě jakéhokoliv případného rozporu těchto obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být nijak krácena.

 

 2. Obecné informace o nabízených produktech

 2.1   Předmětem prodeje jsou vodovodní baterie a koupelnové doplňky.

 2.2   Konkrétní označení, popisy a vlastnosti zboží jsou uvedeny vždy u každého jednotlivého nabízeného produktu.

 

 3. Uzavření smlouvy

 3.1   Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

 3.2   Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:

    a)   Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

    b)   Prodávající automaticky e-mailem odešle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky s rekapitulací celé objednávky. Potvrzení o doručení objednávky s rekapitulací se nepovažuje za potvrzení (akceptaci) objednávky.

    c)   Prodávající potvrdí (akceptuje) objednávku samostatným e-mailem, a to obvykle současně s oznámením o odeslání zboží. Samotné odeslání zboží kupujícímu se považuje rovněž za potvrzení objednávky. Součástí e-mailové zprávy potvrzující objednávku jsou též platební údaje (faktura).

 3.3   Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

 3.4   Způsob placení kupní ceny si kupující při objednávce zvolí z možností nabízených prodávajícím v internetovém obchodě.

 

 4. Dodání zboží

 4.1   Prodávající zboží odesílá kupujícímu obvykle ve lhůtě 2 až 5 dnů od obdržení objednávky. Prodávající bude kupujícího informovat, pokud tuto lhůtu nebude možné dodržet.

 4.2   Prodávající zboží zasílá prostřednictvím zásilkových služeb provozovaných oprávněnými společnostmi. Způsob dopravy si kupující při objednávce zvolí z možností nabízených prodávajícím v internetovém obchodě

 

5. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 5.1   Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

 5.2   Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

 5.3   Výslovně se upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady na vrácení zboží.

 

6. Odpovědnost za vady zboží a reklamace

6.1   Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174.

6.2   Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu se zákonem je kupující povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout. Jakékoliv vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.3   Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na vady vzniklé:

   a)   v důsledku nesprávného skladování

   b)   v důsledku neodborné montáže

   c)   v důsledku nesprávného používání včetně nesprávného ošetřování zboží

6.4   Všechny reklamace lze uplatnit přímo u prodávajícího nebo u některého ze servisních středisek uvedených na webových stránkách prodávajícího. K reklamaci musí kupující doložit doklad o koupi a v případě, že v souladu s prohlášením prodávajícího uvedeným v záručním listu kupující uplatňuje nároky v prodávajícím poskytnuté prodloužené záruční době, musí být k reklamaci doložen též vyplněný záruční list. 

 

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Odstoupení od smlouvy

CONTACT US
* povinné údaje
Zavřít

Sign in